top of page

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Перед початком використання сайту https://gama-consulting.com (далі – Сайт) і чатботу @gamaconsulting в Telegram (далі – Чатбот), будь ласка, ознайомтеся з умовами цієї політики конфіденційності (далі – Політика конфіденційності) та Договору публічної оферти (Умовами продажу). Факт використання Сайту/Чатботу будь-яким способом (як навмисним, так і ненавмисним) визнається акцептом, тобто повною та беззастережною згодою будь-якого користувача Сайту/Чатботу (далі – Користувач), використовувати Сайт/Чатбот на наведених нижче умовах. Якщо Користувач не приймає умови в повному обсязі, він не має права використовувати Сайт/Чатбот у будь-яких цілях

1. Терміни і визначення

У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо чи опосередковано визначеного або визначеного Користувачеві Сайту/Чатботу (фізичної особи, суб’єкта персональних даних).

1.2. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.3. «Згода суб’єкта персональних даних» – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. Згода суб’єкта персональних даних може бути надана під час оформлення Замовлення на Сайті/Чатботі шляхом проставлення відмітки про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, за умови, що така система не створює можливостей для обробки персональних даних до моменту проставлення відмітки.

2. Загальні положення

2.1 Дана Політика конфіденційності є публічною офертою правовласника Сайту/Чатбота ТОВ «ГАМА КОНСАЛТИНГ», 01014, м. Київ, вул. Соловцова Миколи, буд. 2, оф.38/2, ЄДРПОУ 44881440, (далі – Оператор) та визначає порядок обробки та захисту інформації Користувачів Сайту/Чатботу.

2.2. Метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про Користувачів, у тому числі їх персональних даних, від несанкціонованого доступу та розголошення.

2.3. Відносини, пов’язані зі збиранням, зберіганням, розповсюдженням та захистом інформації про Користувачів, регулюються цією Політикою конфіденційності, іншими офіційними документами Оператора та чинним законодавством України.

2.4. Користувач має право використовувати Сайт/Чатбот для вивчення інформації, що там міститься, не надаючи Оператору будь-яких відомостей про себе, і Оператор не оброблятиме персональні дані Користувача, за винятком відомостей, що збираються автоматично. Оператор не обробляє біометричні персональні дані та спеціальні категорії персональних даних.

2.5. При цьому на Сайті/Чатботі представлені деякі функції, які Користувач зможе використовувати, лише якщо Оператор оброблятиме персональні дані Користувача. У такому разі Оператор оброблятиме лише ті дані, які Користувач надасть самостійно, за винятком відомостей, що збираються автоматично.

3. Основні права та обов’язки Оператора

3.1. Оператор має право:

3.1.1. отримувати від суб’єкта персональних даних достовірну інформацію та/або документи, що містять персональні дані;

3.1.2. самостійно визначати склад та перелік заходів, необхідних та достатніх для забезпечення виконання обов’язків, передбачених Законом України від 01.06.2010. № 2297-VI «Про захист персональних даних».

3.2. Оператор зобов’язаний:

​3.2.1. надавати суб’єкту Персональних даних на його прохання інформацію, обробки його Персональних даних;

3.2.2. організовувати обробку Персональних даних у порядку, встановленому законодавством України;

3.2.3. відповідати на звернення та запити суб’єктів Персональних даних та їх законних представників відповідно до вимог Закону про захист персональних даних;

3.2.4. припинити обробку Персональних даних або забезпечити припинення такої обробки у разі відкликання суб’єктом Персональних даних згоди на обробку Персональних даних;

3.2.5. публікувати чи іншим чином забезпечувати необмежений доступ до цієї Політики щодо обробки Персональних даних;

3.2.6. вживати правових, організаційних та технічних заходів для захисту Персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, надання, розповсюдження Персональних даних, а також від інших неправомірних дій щодо Персональних даних;

3.2.7. припинити передачу (надання, доступ) Персональних даних, припинити обробку та знищити Персональні дані у порядку та випадках, передбачених Законом;

3.2.8. виконувати інші обов’язки, передбачені Законом «Про захист персональних даних».

4. Основні права та обов’язки Суб’єкта персональних даних

4.1. Суб’єкт персональних даних має право:

​4.1.1. отримувати інформацію, що стосується обробки його персональних даних, за винятком випадків, передбачених українським законодавстовом. Відомості надаються суб’єкту Персональних даних Оператором у доступній формі, і в них не повинні міститися Персональні дані, що стосуються інших суб’єктів Персональних даних, за винятком випадків, коли є законні підстави для розкриття таких Персональних даних;

4.1.2. вимагати від Оператора уточнення його Персональних даних, їх блокування чи знищення у разі, якщо Персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачених законом заходів щодо захисту своїх прав.

4.2. Суб’єкт персональних даних зобов’язаний:

​4.2.1. надавати Оператору достовірні дані про себе;

4.2.2. повідомляти Оператору про уточнення (оновлення, зміну) своїх персональних даних.

5. Умови користування Сайтом/Чатботом

5.1. Оператор, діючи розумно та сумлінно, вважає, що при використанні Сайту Користувач:

5.1.1. Має всі необхідні права, що дозволяють йому здійснювати проходження опитування і використовувати Сайт/Чатбот.

5.1.2. Зазначає достовірну інформацію про себе в обсягах, необхідних для користування Сайтом.

5.1.3. Ознайомлений із цією Політикою конфіденційності, висловлює свою згоду з її положеннями та приймає на себе зазначені в ній права та обов’язки.

5.2. Оператор не перевіряє достовірність інформації, що одержується (збирається) про Користувачів, за винятком випадків, коли така перевірка необхідна з метою виконання Оператором зобов’язань перед Користувачем.

6. Склад інформації про Користувачів

6.1. У разі якщо окремі сервіси Сайту / Чатботу передбачають введення персональних даних, такі персональні дані зберігаються та обробляються відповідно до принципів та правил обробки персональних даних, передбачених відповідно до вимог Закону України від 01.06.2010. № 2297-VI «Про захист персональних даних», який визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних.

6.2. Зберігається конфіденційність персональних даних, крім випадків добровільного надання Клієнтом інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

6.3. Персональні дані Клієнта не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов’язаних з виконанням чинного законодавства або виконанням Договору.

6.4. GAMA CONSULTING вживає необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних від використання, не передбаченого Договором.

6.5. Надаючи персональні дані на Сайті / в Чатботі, Клієнт погоджується зі способом збору, використання та іншого управління персональними даними, зазначеними в Політиці конфіденційності GAMA CONSULTING, опублікованій на Сайті, яка є невід’ємною частиною цих Умов продажу та Договору.

7. Цілі обробки персональних даних

7.1. Оператор завжди обробляє персональні дані у певних цілях і виключно ті персональні дані, які стосуються досягнення таких цілей. Зокрема, Оператор, крім зазначених вище цілей, обробляє персональні дані Користувачів для таких цілей:

7.1.1. виконання, покладених законодавством України на Оператора функцій, повноважень та обов’язків;

7.1.2. виконання зобов’язань Оператора перед Користувачами щодо використання Сайту/Чатботу;

7.1.3. надання доступу до Сайту/Чатботу, інформації на Сайті/Чатботі;

7.1.4. здійснення зв’язку з Користувачем для направлення повідомлень, опитувань та інформації, що стосується роботи Сайту/Чатботу/Оператора, виконання угод та обробки опитувань Користувача;

7.1.5. висновок, виконання та припинення цивільно-правових правовідносин;

7.1.6. підвищення зручності використання Сайту/Чатботу;

7.1.7. захисту прав Користувача та Оператора;

7.1.8. для прав і законних інтересів Оператора або третіх осіб, у тому числі у випадках, передбачених законодавством України;

7.1.9. інші законні підстави, передбачені законодавством України.

7.2. Оператор опрацьовує персональні дані Користувача лише у разі їх заповнення та/або відправлення Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на Сайті/Чатботі. Заповнюючи відповідні форми та/або надсилаючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з цією Політикою.

7.3. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено у налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів cookies та використання технології JavaScript).

8. Зберігання та використання персональних даних

8.1. Безпека персональних даних, що обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для виконання у повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

8.2. Оператор забезпечує збереження персональних даних та вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

8.3. Термін обробки персональних даних є необмеженим.

8.4. Персональні дані користувачів обробляються як з використанням автоматизованих систем, так і без них.

8.5. Оператор вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, зміни, розкриття чи знищення. Оператор надає доступ до персональних даних Користувача лише тим особам, яким ця інформація необхідна з метою виконання призначення Сайту/Чатбота та для забезпечення функціонування Сайту/Чатбота, а також інших дій, не заборонених українським законодавством.

8.6. Розкриття персональних даних без згоди Користувача або уповноваженої ним особи допускається у випадках, визначених законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно:

8.6.1. за обґрунтованими запитами державних органів, які мають право вимагати і одержувати такі дані;

8.6.2. у тому, випадку якщо, на думку GAMA CONSULTING, Користувач порушує умови цієї Угоди та / або інших договорів і угод між GAMA CONSULTING і Користувачем.

8.7. Користувач повідомлений і згоден з тим, що з метою контролю якості Оператор має право проводити дослідження переданої та отриманої Користувачем інформації у знеособленому агрегованому вигляді без можливості віднести таку інформацію до прямо чи опосередковано визначеного чи визначеного Користувача.

8.8. Оператор зберігатиме персональні дані стільки часу, скільки це необхідно для досягнення мети, для якої вона була зібрана, або для дотримання вимог законодавства та нормативних актів.

9. Передача персональних даних

9.1. Умови продажу та Договір регулюються чинним законодавством України. Усі питання, які не врегульовані Умовами продажу та Договором, або врегульовані не повністю, регулюються відповідно до законодавства України. Усі суперечки та розбіжності між Сторонами мають вирішуватися шляхом переговорів. У випадку, якщо Сторони не дійдуть згоди, суперечка підлягає розгляду компетентним судом України.

9.2. Умови продажу набувають чинності з моменту їх опублікування на Сайті.

9.3. GAMA CONSULTING може змінити Умови продажу у будь-який момент в односторонньому порядку на власний розсуд без спеціального повідомлення. Зміни набирають чинності з моменту розміщення оновленої редакції на Сайті.

9.4. Якщо будь-яке положення Умов продажу та / або Договору буде визнано недійсним або нікчемним, на решту положень це не вплине, і кожне інше положення Умов продажу та / або Договору є дійсним і підлягає виконанню в повній мірі, дозволеній законом. Будь-яке недійсне або нікчемне положення Умов продажу та / або Договору може бути замінено GAMA CONSULTING в односторонньому порядку положенням, яке є дійсним і підлягає виконанню та найбільше відображає початковий намір положення, що визнано недійсним або нікчемним.

9.5. Договір укладається в електронній формі. Електронна форма Договору прирівнюється до письмової форми.

9.6. Договір є чинним з моменту його укладання в порядку, встановленому цими Умовами продажу, та діє до повного виконання Сторонами своїх обов’язків за Договором, окрім випадків одностороннього розірвання Договору (скасування Замовлення), передбачених цими Умовами продажу.

9.7. Договір може бути розірваний за погодженням Сторін. GAMA CONSULTING може розірвати Договір (скасувати Замовлення) в односторонньому порядку у випадках, передбачених цими Умовами продажу.

9.8. Договір являє собою повну домовленість між GAMA CONSULTING і Клієнтом. GAMA CONSULTING не бере на себе ніяких умов і зобов’язань, не зазначених в Умовах продажу.

9.9. Заголовки розділів, що використовуються в Умовах продажу, наведені лише для зручності і не повинні використовуватися при тлумаченні Умов продажу та / або Договору.

10. Додаткові умови

10.1. Користувач може отримати будь-які роз’яснення з питань щодо обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою форми зворотного зв’язку на Сайті.

10.2. Ця Політика конфіденційності може бути змінена Оператором без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Політики конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому пункті адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності. Редакція Політики конфіденційності, що діє, знаходиться на сторінці за адресою: https://gamaconsulting.com.ua/privacy, якщо в Політиці конфіденційності не вказано інше.

10.3. Якщо з будь-яких причин одну або кілька умов цієї Політики конфіденційності визнають недійсними або такими, що не мають юридичної сили, це не вплине на дійсність або застосовність інших умов Політики конфіденційності.

10.4. У випадку, якщо Оператором були внесені будь-які зміни до цієї Політики конфіденційності, з якими Користувач не погоджується, він зобов’язаний припинити використання Сайту/Чатботу.

10.5. Користувач надає Оператору право надсилати Користувачеві на електронну пошту або номер мобільного телефону (SMS, Telegram, WhatsApp, Viber та ін.) інформаційні та рекламні повідомлення про продукти Оператора, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач обізнаний, що має право відмовитися від отримання повідомлень у будь-який момент, повідомивши Оператора з використанням адреси електронної пошти/номера мобільного телефону Користувача, що використовуються, або, направивши Оператору.

bottom of page